Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GIDION B.V.


Artikel 1. Begrippenomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
GIDION B.V.: de verkoper;
Koper: de wederpartij van GIDION B.V. bij een over eenkomst als bedoeld
in Artikel 2.1 van deze Voorwaarden;
Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen,
1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,
eerste en tweede kerstdag, de dagen die door de overheid tot
nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag
waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd;

Dagen: alle kalenderdagen.

Artikel 2.Toepasselijkheid en geldigheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten krachtens welke GIDION B.V. zaken verkoopt en levert van welke
aard ook.

2.2
Gidion B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. Gidion B.V. zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand
voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk
in kennis stellen.Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van onze
schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend
te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere
voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de
overeenkomst van toepassing zijn.

2.3
In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden
blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1
Alle van Gidion B.V. uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend
tenzij tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Onder offertes worden mede
verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.

3.2
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Gidion
B.V. wordt geplaatst, en deze order door Gidion B.V. is aanvaard. Een order wordt
geacht te zijn aanvaard indien deze door Gidion B.V. schriftelijk aan Koper is bevestigd
of deze door Gidion B.V. wordt geleverd. Orders die door Koper worden geplaatst
per telefoon, e-mail of anderszins op afstand, komen tot stand door schriftelijke
bevestiging door Gidion B.V., tenzij Koper binnen twee werkdagen na ontvangst van
de schriftelijke bevestiging schriftelijk meldt dat de bevestiging niet een juiste weergave
geeft van hetgeen is overeengekomen.

3.3
Koper en/of GIDION B.V. is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe
bevoegde personen en door personen van wie GIDION B.V. en/of Koper mocht aannemen
dat zij daartoe bevoegd waren.

Artikel 4. Door Gidion B.V. verstrekte gegevens

Door Gidion B.V. aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen,
modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen,
logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische
specificaties en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van
de zaken. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens, is
Koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na datum van levering te ontbinden.
Gidion B.V. is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van voornoemde
gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De in dit artikel vermelde gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in eigendom
over op Koper. Op eerste verzoek van Gidion B.V. dient Koper op zijn kosten
voormelde gegevens en reclamemateriaal aan Gidion B.V. te retourneren. Gidion
B.V. is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van de in dit artikel
genoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendommen

Enig Koper niet toekomend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model- of auteursrecht op
de zaken en/of de in artikel 4 vermelde gegevens, gaan niet over op Koper. Onverminderd
het voorgaande mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde gegevens aan
derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gidion B.V..

Artikel 6. Gegevens verstrekt door Koper

Van de door Koper aan Gidion B.V. verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detail
tekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters,
ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen,
technische specificaties en/of andere gegevens wordt door Gidion B.V. aangenomen
dat deze adequaat zijn, zonder dat Gidion B.V. tot enig nader onderzoek is gehouden.
Koper vrijwaart Gidion B.V. tegen alle aanspraken, in en buiten rechte, van derden,
die stellen dat op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model, of auteursrecht, of enig
ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking daarvan door
Gidion B.V.. Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door Gidion B.V., is
Gidion B.V., onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/
of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding
van Koper te verlangen, zonder dat Gidion B.V. tot enige schadevergoeding jegens
Koper is gehouden.

Artikel 7. Levering en risico

7.1
De zaken zullen door GIDION B.V. worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden
verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is
bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.

7.2.
Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van GIDION B.V. tenzij het
orderbedrag lager is dan 500 Euro, in welk geval het transport voor rekening is van de
Koper.Vorenbedoeld bedrag is ter keuze van GIDION B.V..

7.3
Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding
in ontvangst te nemen op het moment dat GIDION B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst
ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper terzake in gebreke, dan komen ontstane
kosten voor zijn rekening.

7.4
Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze aan Koper
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een
door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

7.5
GIDION B.V. is gehouden aan zaken behoorlijk te verpakken.

7.6
Indien het transport voor rekening van Koper geschiedt en Koper GIDION B.V.
verzoekt het transport te regelen blijft het bepaalde in artikel 4.4 onverminderd van
kracht.


Artikel 8. Leveringstijden / leveringen op afroep

8.1
GIDION B.V. zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de
leveringstermijn, dat bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is afgesproken
vangt deze aan op de datum, waarop de Koper de order heeft geplaatst. GIDION B.V.
heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 15 werkdagen na afloop van
de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien GIDION B.V. na afloop van deze extra
(na)leveringstermijn de zaken niet heeft geleverd, is Koper gerechtigd zonder ingebrekestelling
of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding
van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze ontbinding kan zich
ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd
waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst als set geleverd hadden moeten
worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan GIDION B.V. voor diens
rekening en risico de zaken terug te zenden en van GIDION B.V. de betalingen, die hij
voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

8.2
Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden
aanvaard, is GIDION B.V. bevoegd:
hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van GIDION B.V., in welk
geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij GIDION B.V.
c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder
mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.
hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als
vermeld in artikel 9 hierna en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren.
In dat geval is Koper, indien GIDION B.V. ten gevolge van de niet aanvaarding door
Koper op enigerlei wijze schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade.

8.3
Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft
GIDION B.V. drie maanden na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen drie
maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft GIDION B.V. het
recht Koper schriftelijk te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven
binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie Koper
binnen vijf werkdagen dient te voldoen, en worden de nog niet afgeroepen zaken
met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij GIDION
B.V. c.q. opgeslagen, zulks voor rekening en risico waaronder begrepen het risico van
kwaliteitsvermindering, van Koper.
De door Koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van drie maanden
niet overschrijden.


Artikel 9. Prijzen, facturering en betaling

9.1
Alle door GIDION B.V. en Koper overeengekomen prijzen zijn netto en exclusief
omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gidion B.V. is gerechtigd de
overeengekomen prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld
in artikel 3.2 te allen tijde te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

9.2
GIDION B.V. is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is
dan 500 Euro voor administratiekosten een toeslag van maximaal 10 Euro in rekening
te brengen.

9.3
Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn
na factuurdatum, onverminderd het recht van GIDION B.V. bij het sluiten van de
overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Koper is evenwel gerechtigd de betaling op
te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken constateert. Koper is gehouden
binnen de betalingstermijn GIDION B.V. schriftelijk daarvan mededeling te doen.
Uitoefening van het opschortingrecht is beperkt tot het bedrag overeenkomend met
de prijs van de zaken die niet deugdelijk aan Koper geleverd zijn.

9.4
Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

9.5
Behoudens het bepaalde in lid 4 is Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet
binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze
termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper,
vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip
van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de
wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, een en ander onverminderd de overige
rechten van Gidion B.V..

9.6
Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft
betaald, is GIDION B.V. voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk te laten incasseren,
in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op
minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van Koper komen.

9.8
In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Gidion B.V. in rechte
geldend gemaakte aanspraken op betaling, dient Koper alle door Gidion B.V.
gemaakte proceskosten te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de
Rechter toegewezen bedragen, tenzij Gidion B.V. als enige partij in de proceskosten
is veroordeeld.

9.9
Door Koper gedane betalingen van facturen betreffende zaken, strekken steeds ter
afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.


Artikel 10. Overmacht

10.1
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet
beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,
juridische restricties, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer,
uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan
machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere
vormen van overmacht waarmee Gidion B.V., resp. Koper, redelijkerwijs geen rekening
kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

10.2
GIDION B.V. resp. Koper zal de wederpartij onverwijld schriftelijk waarschuwen indien
bij hem een geval van overmacht voordoet.

10.3
In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

10.4
In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent
de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

10.5
Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen
datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 15 werkdagen, heeft
de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst
te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding
strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn, behoudens die zaken die blijkens
die overeenkomst als set geleverd hadden moeten worden (conform artikel 5.1).

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

11.1
Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Gidion B.V. op
enig moment geleverde zaken eigendom van Gidion B.V. totdat door betaling door
Koper al de vorderingen van Gidion B.V. op Koper, die vallen binnen het kader van
artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid,
met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór volledige betaling
niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen,
uitgezonderd de door Gidion B.V. geleverde zaken, die Koper in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van
gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 12 heeft Gidion B.V. het recht om
alle door Gidion B.V. geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de
rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats
waar deze zaken zich bevinden.Tevens is alsdan iedere vordering van Gidion B.V.
terstond volledig opeisbaar.

11.2
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gidion B.V. te bewaren. Het risico
ten aanzien van beschadigingen en verloren gaan van zaken en van eventueel daarmee
gepaard gaande gevolgschade gaat op Koper over na levering van de zaken. Koper is
verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water-
en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze
verzekeringen aan Gidion B.V. op eerste aanzegging ter inzage te geven.

11.3
Voor het geval Gidion B.V. zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper
reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gidion B.V. of
een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen
van Gidion B.V. (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.
Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

11.4
Indien een derde voor koper de bovengenoemde vordering(en) betaalt, vervalt het
eigendomsvoorbehoud daardoor niet, maar gaat de eigendom over op die derde
totdat betaling van de betrokken vordering(en) door koper aan de derde heeft
plaatsgevonden.

11.5
Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel
van Gidion B.V. daartoe aanleiding geeft, is Gidion B.V. gerechtigd van Koper voor eerste
of latere leveringen te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Gidion
B.V. te betalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde
zekerheid te stellen, is Gidion B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de
verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder zelf tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn en is al hetgeen Koper aan Gidion B.V. uit
welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding en annulering

12.1
Ingeval Koper of Gidion B.V. enige verplichting van welke overeenkomst dan ook
jegens zijn wederpartij niet nakomt, hij in surséance van betaling is geraakt of
dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij tot liquidatie van
zijn zaken besluit, of Gidion B.V. of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke
zekerheid aangeeft dat Koper of Gidion B.V. waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan
zijn verplichtingen te voldoen, is Gidion B.V. of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip
bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel
of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, een
en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Gidion B.V. of Koper in een
dergelijk geval.

12.2
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

12.3
Annulering is slechts mogelijk indien Gidion B.V. daarin schriftelijk toestemt.

12.4
Indien Gidion B.V. toestemt in annulering is Koper aan Gidion B.V. een vergoeding
van 50% van de prijs (inclusief BTW) verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten
plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval de
vergoeding bepaald zal worden op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten plus
winstderving.

12.5
Koper is voorts te allen tijde verplicht Gidion B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van
derden jegens haar als gevolg van de annulering van de overeenkomst.


Artikel 13. Reclame

13.1
Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de
geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of anders zo
spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van
hem kan worden verlangd.

13.2
Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks
aan Gidion B.V. zijn gedaan. Bij zichtbare gebreken moeten reclames binnen 8 dagen
na ontvangst van de zaken in bezit van Gidion B.V. zijn; indien Koper het gebrek
redelijkerwijze eerst later kon ontdekken (=verborgen gebreken) binnen 8 dagen na
ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de
pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Door het indienen van een
reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort
ex artikel 9.4.

13.3
Indien een reclame gegrond is, is Gidion B.V. gehouden om naar eigen keuze de
ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te
vervangen, mits de herlevering of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn
nadat de gegrondheid van de reclame is vastgesteld. Koper heeft in dat geval onder
geen enkele omstandigheid recht op een bijkomende schadevergoeding.

13.4
Is (tijdige) herlevering of herstel ex artikel 13.3 niet mogelijk, dan is Koper bevoegd
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst als
ontbonden te beschouwen. Het bepaalde in artikel 8.1 is op deze ontbinding van
overeenkomstige toepassing.

13.5
Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel
begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan.
Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken
ongegrond retour zendt, worden deze, voorzover zij niet door Gidion B.V. zijn
geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden,
zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op
garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor
rekening van Koper.

Artikel 14. Garantie en Aansprakelijkheid

14.1
Mededelingen door of namens Gidion B.V. betreffende de kwaliteit, samenstelling,
toepassings-mogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden
slechts als garantie indien zij door Gidion B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm
van een garantie zijn bevestigd.

14.2
Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van
Gidion B.V. herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de
garantieverplichting onmiddellijk.

14.3
Gidion B.V. is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van
of aan geleverde zaken en/of verpakkingen, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor
de hiervoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Gidion B.V. persoonlijk of leidinggevende ondergeschikten
van Gidion B.V..

14.4
Onverminderd het vorige lid van dit artikel (14) is Gidion B.V. in geval van te late,
foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde zaken en/of
verpakkingen, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte
schade, indien deze is veroorzaakt door werknemers van Gidion B.V., door Gidion
B.V. ingeschakelde hulppersonen, of door ondernemingen die tot dezelfde groep van
onderneming (concern) behoren als Gidion B.V..

14.5
Een vordering van Koper uit hoofde van dit artikel (14) verjaart één jaar na de datum
waarop Koper de schade ondervindt c.q. het schade-toebrengen een aanvang heeft
genomen.

14.6
Koper vrijwaart Gidion B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake van door Gidion
B.V. aan Koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derde schade mocht
hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 15. Retourzendingen van niet gebrekkige zaken

15.1

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. De kosten voor de retourzending van een artikel(en), waarvan de fout bij sportenvrijetijdshop.nl ligt, komen voor rekening van sportenvrijetijdshop.nl. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@gidion.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Als u beschadigde of gebruikte artikelen retour stuurt, wordt het wettelijk toegestane bedrag in mindering gebracht.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

Ook het ruilen van een artikel is mogelijk. Als u een artikel wilt ruilen, vult u dan het met uw bestelling meegestuurde retourformulier zo volledig mogelijk in. Wij zullen u dan het nieuwe artikel zonder extra portokosten z.s.m. na ontvangst van de retourzending en het ingevulde retourformulier toesturen.

Bij de levering van uw bestelling ontvangt u een retourformulier. Heeft u geen retourformulier, dan kunt u deze hier downloaden.

Artikel 16 Aanpassing overeenkomsten

Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts
van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Gidion B.V. en Koper zijn
overeengekomen.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1
Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een
overeenkomst tussen Koper en Gidion B.V., die niet in onderling overleg tussen partijen
kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het rechtsgebied waarbinnen Gidion B.V. is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd
is. Gidion B.V. heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

17.2
De overeenkomsten tussen Koper en Gidion B.V. worden beheerst door het Nederlandse
recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)